Legat

Fælleslegat
for
værdige trængende i Ledøje-Smørum

 

Legat til værdigt trængende

Der kan søges om penge fra ”Fælleslegatet for værdige trængende i Ledøje-Smørum Pastorat”.

Legatet er tiltænkt enkeltpersoner og eneforsørgere, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Enhver, der er bosiddende i Ledøje Sogn eller Smørum Sogn, kan komme i betragtning ved indsendelse af begrundet skriftlig ansøgning inden fristens udløb. Ansøgningen skal rumme oplysninger om økonomi, indtægter og familiens størrelse. Der ydes ikke støtte til uddannelse eller uddannelseslignende forløb.

Ansøgning skal indsendes til bestyrelsens formand, sognepræst Edith Thingstrup, Konfirmandhuset, Flodvej 73 E, 2765 Smørum, E-mail: ehta@km.dk. Ansøgningsfristen er 30. maj 2024.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Legatets fundats blev stadfæstet den 23. december 1983. Legatkapitalen på godt 40.000 kr blev til ved en sammenlægning af følgende små legater:

Etatsrådinde Tuteins legat.
Edelgave Sparekasses legat for trængende i Smørum sogn.
Aftægtsmand Niels Jensens legat for fattige i Smørum sogn.
Edelgave Sparekasses legat for trængende i Ledøje sogn.
Provst og provstinde Aleth Hansens legat for værdige trængende i Ledøje-Smørum sogne.
Kapitalen er siden blevet forøget til godt 400.000 kr hovedsagelig ved donationer fra det daværende godsejerpar til Edelgave Lisa og Gudmund Jørgensen.

Der er dog også sket forøgelse af kapitalen ved overførsel af nedlagte små kommunale og kirkelige legater.

Legatets formål
Legatets formål er at hjælpe værdigt trængende, som er bosiddende i Ledøje-Smørum sogne.

Hvem kan søge?
Alle borgere, der er bosiddende i Ledøje Sogn eller Smørum Sogn, kan søge uanset religiøst tilhørsforhold. Det er således tiltænkt enkelt personer i sognene, som på én eller anden måde har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Hidtil har det hovedsageligt været enlige forsørgere og pensionister, men der er også andre, der har fået tildelt legat. Legatportionerne har hidtil ligget på 1.000-5.000 kr årligt.

Legatet kan ikke søges af foreninger i sognene, da det er et diakonalt arbejde og ikke et kulturelt.

Der ydes ikke støtte til uddannelse eller uddannelseslignende forløb.

Hvornår og hvordan søges legatet?
Legatets årlige uddeling finder sted i juni måned efter forudgående annoncering  begyndelsen af maj måned.

Ansøgning med oplysninger om økonomi, indtægt, familiens størrelse og eventuel anden særlig ydelse i årets løb sendes til bestyrelsens formand inden udgangen af maj måned. I ansøgningen nævnes grunden til, at legatet søges. Enhver er velkommen til at henvende sig til formanden på tlf. 4465 3571, for at få yderligere oplysninger.

Legatets bestyrelse og dispositioner
Legatet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer:

Sognepræst, kirkebogsfører og begravelsesmyndighed for Ledøje og Smørum sogne (formand for bestyrelsen).
Ejeren af Edelgave Hovedgård.
Borgmesteren i Egedal kommune.
Legatkapitalen forøges med ti procent af den årlige renteindtægt af kapitalen, mens den resternede del uddeles årligt i portioner efter bestyrelsens skøn.

Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

Ansøgninger og anden post sendes til bestyrelsens formand, sognepræst Edith Thingstrup, Nonnemosen 2, 2765 Smørum. E-mail: ehta@km.dk.

Hovedpunkter i en skriftlig ansøgning:

1. Fulde navn, adresse og CPR-nr. og tlf.
2. Årlig indtægt
3. Oversigt over de månedlige udgifter i hovedpunkter/i alt.
4. Familieære forhold: Gift, børn, enke, fraskilt, enlig o.a.
5. Kortfattet forklaring på hvorfor man er værdig trængende.
6. Eventuelt andet der kan lægges til grund for bestyrelsens afgørelse